Sculptuur

De NSGV heeft een nieuw ereteken toegevoegd aan haar stelsel met onderscheidingen:
de ‘Sculptuur’. Deze is 20 cm hoog en 2 cm breed (zie foto) en is gemaakt van hoogwaardig kunststof.

Het ontwerp is afgeleid van een deel van het logo van de NSGV,  het oor en de geluidsgolven. De geluidsgolven zijn symbool voor de stem van de heilige Geest, het oor symbool zowel voor het oor van paus Gregorius die stem van de heilige Geest in zijn oor hoorde fluisteren, als het mission statement van de NSGV: "Wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken” (citaat Mattheüs 10,24-3) een verwijzing naar de taak die iedere kerkmusicus vervult in de liturgie: verkondiging van zijn religieuze inspiratie via de kerkmuziek.

Koorjubilea en individuele personen
De sculptuur is een nieuw ereteken van de NSGV. Voor het vieren van koorjubilea had de NSGV geen apart ereteken. Met de sculptuur wordt daarin nu voorzien. Omdat de sculptuur verder geen tekst bevat is het ook bruikbaar voor andere aangelegenheden dan koorjubilea, zoals voor dirigenten of organisten of koorleden, die in de ogen van de aanvrager een bijzondere verdienste hebben ten aanzien van de plaatselijke of regionale kerkmuziekpraktijk en op het moment van aanvraag niet in aanmerking komen voor de bestaande onderscheidingen.

Kosten
Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief portokosten). 

  Afbeelding invoegen
 
Maatregelen Coronavirus binnen het bisdom Haarlem-Amsterdam

Aangepast op 26 juni 2021

Het advies vanuit het SRKK is te vin­den op de web­si­te van ons bisdom. Het advies van CIO luidt als volgt (we citeren van de web­si­te www.cioweb.nl):

In kerk­diensten mag 100% van de capaci­teit aan vaste zit­plaatsen wor­den gebruikt voorzover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerk­gan­gers moge­lijk is. Be­lang­rijk is dat hierbij de algemene rand­voor­waar­den in acht wor­den geno­men: nakomen van de basis­regels (afstand, han­den wassen, thuis­blij­ven bij klachten)

De mondkapjesplicht vervalt groten­deels per 26 juni a.s. Alleen op plaatsen waar de an­der­halve meter niet gehandhaafd kan blijven blijf deze ver­plich­ting gel­den. Deze ver­plich­ting geldt niet voor kerk­diensten, maar kan wel wor­den toegepast.

(Samen) zingen: bij de ver­soe­pe­lingen die op vrij­dag 18 juni jl. bekend wer­den gemaakt werd ook gemeld dat het dringende advies om niet te zingen, te schreeuwen of blaasinstru­menten te bespelen vervalt.

CIO adviseert om reke­ning te hou­den met de concrete omstan­dig­he­den in het (kerk)gebouw waar de kerk­dienst plaats­vindt:

  • omvang en hoogte van de kerk­ruim­te,
  • ventilatie­moge­lijk­heden, lucht­stro­men,
  • locatie van zit­plaatsen en aantal van de kerk­gan­gers,
  • tijdsduur van de (samen)zang

Ook hier blijft de 1,5m als uitgangs­punt bestaan. Dit biedt o.m. moge­lijk­he­den voor koffie­drin­ken na afloop, bijv. in de kerktuin en voor openlucht­diensten.

Cantores

Het maximum aantal zan­gers is in de richtlijn van het SRKK nog 12 personen. Het korennet­werk en het RIVM hebben andere uitgangs- en aan­dachts­pun­ten ge­for­mu­leerd.

Het protocol van het SRKK ontraadt samenzang nog in afwij­king van het advies van CIO. Teksten die door allen gezongen wor­den, kunnen door de aanwe­zigen in plaats daar­van samen gezegd wor­den.

 
 
Nieuw kinderkoor op het Heiligdom in Heiloo
In de laatste Vriendenbrief van vorig jaar werd er al melding van gemaakt: het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood start een nieuw kinderkoor. Zaterdag 11 januari jongstleden hebben Rob en Sandra Fase de jonge koorleden voor hun eerste repetitie ontvangen. Lees meer...
 
 
Internationale orgelconcertserie in de Obrechtkerk (Amsterdam)

Elke laatste vrijdagavond van de maand vindt in de Obrechtkerk een bijzonder concert plaats waarin het orgel een centrale rol speelt. Internationale organisten en andere instrumentalisten maken hun opwachting en spelen uiteenlopende en soms eigen werken. Orgel quatre mains, hoornkwartet en klavecimbel maken onderdeel uit van de programmering. De concerten starten om 19:30 en zijn gratis toegankelijk; er is een deurcollecte na afloop.De concertreeks bestaat uit:

vrijdag 27 maart 2020: Kensuke Ohira (Japan, Stuttgart)
vrijdag 24 april 2020: Elisabeth Hubmann (Innsbruck) & hoornkwartet
vrijdag 29 mei 2020: Julius Lorscheider (Duitsland)

 
  
Geslaagde Korendag in O.L.V.H Kerk te Heemstede 
Vier koren van de parochies Klaverblad hebben op 28 september meegezongen op de Korendag.
Het thema van de middag was: "Laat je eens horen". En dat deden deze koren. De koren met elk zijn, of haar eigen charme werden welkom geheten door kapelaan Rob Verhaegh. En pastor Nico Smit kondigde de koren aan. Bezoekers liepen in en uit en het gevarieerde programma onder leiding van Peter Rijs, met pianobegeleiding van Erik jan Eradus, werd erg gewaardeerd. Na afloop werd door leden van Rejoice de koffie verzorgd en werden de kelen gesmeerd. Foto's van deze middag werden gemaakt door Dhr J.van Kesteren en zijn te vinden in het fotoalbum
 
 
Hoe vordert de wederopbouw van kerk en orgel van Limmen na de brand?
Woensdag 28 augustus heeft Mgr. Hendriks de Cornelius­kerk in Limmen bezocht, die na de uitslaande brand (3-5-2018) een proces van heropbouw ondergaat. De kerk ziet er al weer heel presentabel uit. Binnen in de kerk staan de steigers nog, maar plafond en dak zijn bijna klaar. Lees meer...