Maria ten Hemelopneming 15 augustus

Er zijn nogal wat Mariafeesten in onze kerk, maar misschien wel het meest bekend is Maria ten Hemelopneming of Maria Hemelvaart. Die laatste benaming is eigenlijk fout, want Maria steeg niet zelf ten hemel op, maar werd door God in de hemel opgenomen. We vieren het hoogfeest op 15 augustus; ook de oud-katholieke kerk en de orthodoxe kerken vieren het onder de naam "Ontslapen van de H.Maria, Moeder Gods”. Rond deze gebeurtenis zijn ook weer allerlei legendes ontstaan. Zo zou Maria op 64-jarige leeftijd in Efese zijn gestorven, er is een verhaal rondom Thomas die al of niet aanwezig was bij haar sterven en al of niet geloofde dat zij ten hemel was opgenomen en de andere apostelen wel, over Maria’s gordel die Thomas in bezit kreeg. Na het concilie van Efese (431) kwam de Mariaverering sterk opzetten, o.a. in het feest van Maria Boodschap (25 maart). In 582 werd het bovengenoemde feest officieel ingevoerd in Constantinopel/Byzantium (nu: Istanbul) en een eeuw later ook in Rome, maar in het begin van de 4eeeuw was er al sprake van zo’n feest in de Oosterse kerk. Heel oude papieren dus! Veel later, in 1950, werd door paus Pius XII het dogma uitgevaardigd van de lijfelijke tenhemelopneming van Maria. Waarom 15 augustus? In ieder geval speelt mee dat op die dag al heel vroeg de verjaardag van de kerkwijding werd gevierd van een aan Maria gewijde basiliek in de streek tussen Bethlehem en Jerusalem.
 

In diverse landen is 15 augustus een wettelijke feestdag, o.m. in België, Luxemburg en in delen van Duitsland. Op sommige plekken wordt die dag gevierd als Moederdag.

Toch nog even die andere Mariafeesten: bekend zijn natuurlijk Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (hierboven al genoemd), Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (27 juni), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt Ontvangen (8 december). Minder bekend, maar wel heel interessant is bijv. Maria ter Sneeuw (5 augustus). Over Maria valt nog heel veel te vertellen, maar daarover later wellicht.

Muziek:

Gregoriaans – Vesper en Mis "In Assumptione B.M.V.” (Beata Maria Virgine)
                        Ave Maria caelorum
                        Alma Redemptoris Mater
                        Regina Caeli
                        Salve Regina

Psalmen 45 (Dagmis) en 132 (Vigiliemis)

Er zijn talloze Marialiederen en ik noem slechts:

Gebenedijd zijt gij
Wees gegroet o sterre
Wij begroeten U, Maria vol genade
O reinste der schepselen
Wij groeten u o koningin en de evergreen God groet u zuiv’re bloeme.

Het prachtige Magnificat past meer bij Maria Boodschap.

Pastor Nico Smit