• Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum voordragen voor toekenning van een door de NSGV ingestelde kerkelijke onderscheiding, bestaande uit een ereteken, een oorkonde en een daarbij behorende draagspeld, hanger of broche.
  • Indien iemand op meerdere plaatsen als zodanig actief is geweest, kunnen de betreffende jaren bij elkaar worden opgeteld.
De volgende onderscheidingen kunnen worden toegekend:
 
 
Speciale medaille voor trouwe leden van het kinderkoor!
Voor kinderen die al vijf jaar in het koor zingen kan bij ons een speciale medaille worden aangevraagd.


EREMEDAILLE

In de volgende gevallen kan een medaille als ereteken worden toegekend:
bij 12 ½ jaar: in brons
bij 25 jaar: in zilver
bij 40 jaar: in goud

(met een daarbij behorende draagspeld, hanger of broche en oorkonde)


 

INSIGNES MET JAARTAL

Voor 50-, 55-, 60-, 65 en 70-jarige jubilea zijn jaartal insignes beschikbaar die op het lint van een eerder toegekende gouden medaille kunnen worden aangebracht. In deze gevallen kan daaraan een oorkonde worden toegevoegd waarop het betreffende aantal jaren is vermeld.


 


ERETEKEN VOOR BIJZONDERE VERDIENSTEN

Het ereteken voor bijzondere verdiensten met oorkonde en insigne kan worden toegekend aan een persoon, een koor of een instelling als onderscheiding voor bijzondere verdiensten ten aanzien van of ten dienste van de kerkmuziek, niet alleen in, maar ook buiten de eigen parochie, op minstens bovenplaatselijk dan wel regionaal niveau*). Voor toekenning van deze onderscheiding is een hiermee instemmend besluit van het bestuur van de NSGV in het betreffende bisdom vereist.

*) Dit ereteken wordt niet toegekend aan personen die naast hun kerkmuzikale werk ook op andere terreinen buiten de kerkmuziek veel voor een parochie hebben betekend of aan kerkmusici die op meerdere plaatsen hun kerkmuzikale functie hebben uitgeoefend.

- Het is, naar het oordeel van het dagelijks bestuur, gezien de intussen sterk veranderde liturgisch-muzikale praktijk, alleszins gerechtvaardigd om de medaille voor ‘bijzondere verdiensten’ nu ook uit te reiken aan kerkmusici met de kerkelijke bevoegdheid I, II of III bij gelegenheid van hun veertigjarig jubileum of meer, naast de gouden medaille waarop ieder koorlid recht heeft bij dit jubileum. In deze tijd is het een bijzondere verdienste als zij dit vak (meer dan) veertig jaar uitoefenen.

Om te weten te komen of een aanvraag zinvol is en de kans op toekenning te onderzoeken, is het raadzaam voorafgaande aan de aanvraag eerst informatie in te winnen. Aanvragen moeten worden voorzien van een schriftelijke verklaring als ondersteuning bij en ter beoordeling van de aanvraag.Sculptuur

De NSGV heeft een nieuw ereteken toegevoegd aan haar stelsel met onderscheidingen:
de ‘Sculptuur’. Deze is 20 cm hoog en 2 cm breed (zie foto) en is gemaakt van hoogwaardig kunststof.

Het ontwerp is afgeleid van een deel van het logo van de NSGV,  het oor en de geluidsgolven. De geluidsgolven zijn symbool voor de stem van de heilige Geest, het oor symbool zowel voor het oor van paus Gregorius die stem van de heilige Geest in zijn oor hoorde fluisteren, als het mission statement van de NSGV: "Wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken” (citaat Mattheüs 10,24-3) een verwijzing naar de taak die iedere kerkmusicus vervult in de liturgie: verkondiging van zijn religieuze inspiratie via de kerkmuziek.

Koorjubilea en individuele personen
De sculptuur is een nieuw ereteken van de NSGV. Voor het vieren van koorjubilea had de NSGV geen apart ereteken. Met de sculptuur wordt daarin nu voorzien. Omdat de sculptuur verder geen tekst bevat is het ook bruikbaar voor andere aangelegenheden dan koorjubilea, zoals voor dirigenten of organisten of koorleden, die in de ogen van de aanvrager een bijzondere verdienste hebben ten aanzien van de plaatselijke of regionale kerkmuziekpraktijk en op het moment van aanvraag niet in aanmerking komen voor de bestaande onderscheidingen.

  Afbeelding invoegen
BRONZEN PLAQUETTE MET INSCRIPTIE VOOR BUITENGEWONE VERDIENSTEN
Het hoogste door de NSGV aan een persoon, een koor of instelling te verlenen ereteken is de bronzen plaquette met inscriptie en oorkonde voor buitengewone verdiensten op landelijk niveau dan wel die een landelijke uitstraling hebben. Met de plaquette wordt in het bijzonder waardering voor niveau, kwaliteit en inventiviteit tot uitdrukking gebracht. Uitoefenen van een functie of bestuurslidmaatschap met als voornaamste kenmerk een lange duur, legt zonder andere verdiensten niet voldoende gewicht in de schaal om in aanmerking te komen voor toekenning van de plaquette. De teksten op de plaquette en oorkonde zijn geen standaardteksten, maar worden incidenteel samengesteld. Aanvragen kunnen bij het bestuur van de NSGV in het betreffende bisdom worden ingediend, die deze na instemmend bestuursbesluit van een positief advies voorzien, indient bij het landelijk hoofdbestuur, dat via een instemmend bestuursbesluit de onderscheiding kan toekennen en uitreiken.

 

  Afbeelding invoegen
 
OVERIGE BLIJKEN VAN WAARDERING DOOR DE NSGV

In gevallen waarin vanuit een koor, een parochie, een diocesaan NSGV-afdelingsbestuur of het NSGV-hoofdbestuur waardering wil uiten tegenover een persoon of instelling voor actieve betrokkenheid bij liturgie en kerkmuziek, zonder dat daarvoor een onderscheiding kan worden toegekend, heeft de NSGV daarvoor via de betreffende diocesane afdelingen de beschikking over een:

  • Gregoriuskaars

Sierkaars (hoogte: 30 cm, doorsnede aan de voet: 8 cm) met een afbeelding van de H. Gregorius.

  • Erediploma

Met tekst waarbij dank wordt gebracht voor ondervonden ondersteuning op het gebied van liturgie en kerkmuziek

PAUSELIJKE EN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Voor personen die reeds in het bezit zijn van een gouden medaille kan bij een volgende gelegenheid, als waardering voor kerkelijke en breed maatschappelijke inzet, bij het bisdom een pauselijke onderscheiding worden aangevraagd of bij de burgemeester een koninklijke. Deze onderscheidingen kunnen dus niet worden aangevraagd via de NSGV. Wel kan de NSGV het verzoek ondersteunen.

AANVRAAGPROCEDURE EREMEDAILLES EN ONDERSCHEIDINGEN

De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een dergelijke onderscheiding zijn voor elk bisdom gelijk.

De aanvraag van de medailles (goud, zilver, brons) en toebehoren, de insignes (50, 55, 60, 65 en 70), alsmede van de Gregoriuskaars, het erediploma, de sculptuur, de plaquette, of het ereteken voor bijzondere verdiensten kan uitsluitend gedaan worden via het formulier
U kunt het formulier ook downloaden via de downloadpagina.
Let goed op de datum (januari 2024) van het formulier dat u naar ons toestuurt. Formulieren met een andere datum erop zijn niet meer geldig.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient per mail ingediend te worden. Alleen als een aanvraag tenminste DRIE MAANDEN VOOR de geplande datum van uitreiking bij ons binnen is, kunnen we een tijdige toezending van de aangevraagde eretekenen garanderen. Heeft u nog vragen laat het ons weten en stuur een e-mail. 

Onderscheidingen kunnen worden aangevraagd bij de NSGV. De NSGV kan de aanvraag honoreren of afwijzen. Bij toekenning worden de kosten van de onderscheiding in rekening gebracht.

De aanvraag dient te worden gedaan door volledig invullen, ondertekenen en per e-mail versturen van het formulier. 
Let er op dat de goede datum op het formulier staat (januari 2023) Eerdere versies van de formulieren zijn niet meer geldig.
(zodra u op de link klikt, download het formulier zich naar uw pc)

Wanneer een Ereteken Bijzondere Verdiensten of een Plaquette wordt aangevraagd dient de aanvraag in een afzonderlijke brief te worden gemotiveerd met een zo volledig mogelijke omschrijving van de verdiensten die de betreffende persoon, het betreffende koor of de betreffende instelling heeft voor de muziek in de liturgie.
Een aanvraag moet altijd zijn voorzien van de handtekening van de (vice-)voorzitter of de secretaris van het parochiebestuur en – indien de aanvraag een koorlid betreft – de voorzitter of de secretaris van het koorbestuur.

Een aanvraag dient uiterlijk drie maanden voor de beoogde datum van uitreiking per post naar het betreffende diocesane afdelingsbestuur te worden gezonden. Het adres vindt u onderaan de pagina in het rode gedeelte.

Een plaquette dient uiterlijk vier maanden voor de beoogde datum van uitreiking te worden aangevraagd, daar zowel het diocesane afdelingsbestuur als het hoofdbestuur over de toekenning een besluit moeten nemen.

Bij een latere aanvraag kan een tijdige toekenning en levering door de NSGV niet gegarandeerd worden.